انیمیش های های علوم زمین

برخورد شهاب سنگ با کره زمین                        سنگ های رسوبی کلستیک

کانی ها                                                        مقدمه ای بر هوازدگی

اشتقاق قاره ها                                              سیل

آتشفشان حاشیه قاره ای                                سنگ ها

سنگ های دگرگونی                                       تغییر حالت سنگ ها

تعیین سن مطلق                                           مقدمه ای بر فشرده شدن و دیاژنز رسوبات

تعیین سن نسبی                                           خاک ها

سنگ های رسوبی شیمیایی و آلی                   آتشفشان ها و فعالیت آنها

ماگماتیسم و سنگ های آتشفشانی                 پر شدن سفره آب زیرزمینی

هیدروترمال(آب داغ)                                         سایزموگراف(امواج لرزه ای)

بستر رودخانه                                                 ستاره ها

فعالیت جبه و پلیت تکتونیک                              مقدمه ای بر کربنات ها

نفت و گاز                                                      ساخته شدن کوه ها

حرکت یخچال ها                                             جریان رودخانه و بارهای آن

چرخه آب                                                       آب فشان

آب زیرزمینی                                                  امواج آب1

امواج آب2                                                      امواج آب3

تشکیل مخروط افکنه در چاه                              آتشفشان1

آتشفشان2                                                   آتشفشان3

آتشفشان4                                                   آتشفشان5                                  آتشفشان6

این فایهای فلش با فرمت SWF بوده و در پروژه ها و پاورپونت های آموزشی مورد استفاده فراوان قرار می گیرند.                                                                                         دانلود نرم افزار Flash_Player

نوشته شده توسط Amir Hadadpour در چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391 ساعت 17:48 | لینک ثابت |

مدل جغرافیایی نظریه اشتقاق و جابه جایی قاره ها(نظریه وگنر زمین شناس آلمانی)

نوشته شده توسط Amir Hadadpour در پنجشنبه یازدهم شهریور 1389 ساعت 3:37 | لینک ثابت |